Địa Điểm Tập Càn Khôn Thập Linh

ARLINGTON

MA Viet Center
1300 W Arkansas Ln.
Arlington, TX 76017

Liên Lạc:
Amy(Hồng) Bùi469-544-2789
Daniel(Nguyên) Nguyễn214-213-2746

GARLAND

VAMAS
2300 W Walnut Street
Garland, TX 75042

Tue, Thu: 10:00am - 12:00pm

Liên Lạc:
Linda (Trang) Đỗ972-679-2107lindaledo@gmail.com

PLANO

Integral Taichi Center
1517-B 14 St
Plano, TX 75074

Thời Gian Liên Lạc
Mon, Wed:09:30am - 11:30am   Tố Phương214-405-9482
Tue, Thu:09:30am - 11:30am   Helen (Phượng) Lý
Trang Nguyễn
214-870-7086
214-693-8290
07:00pm - 09:00pm   Vũ Trần972-567-5206
Sat:08:30am - 10:30am   Vũ Trần972-557-5206