DVD Catalog

Đây là danh sách tất cả các DVDs mà Quý vị có thể thỉnh tại Dallas. Xin liên lạc chi Lan Du số điện thoại 214-207-5261 để thỉnh DVDs. Tuy nhiên, Quý vị có thể thỉnh DVDs, CDs, Sách trực tiếp từ trung tâm chính tại California http://www.compassheart.com.

No. DVD ID DVD's Title
1 DTDSV009 Thuật Dưỡng Sinh & Căn Bản Tu Thiền - Day 9
2 DTDSV010 Thuật Dưỡng Sinh & Căn Bản Tu Thiền - Day 10
3 DQAH0001 Quán Âm Hạnh 1 - Phần Mở Đầu
4 DQAH0002 Quán Âm Hạnh 2 - Hiện Thân
5 DQAH0003 Quán Âm Hạnh 3 - Hiến Thân
6 DQAH0004 Quán Âm Hạnh 4- Hạnh Nhu Thuận
7 DQAH0005 Quán Âm Hạnh 5- Hạnh Bao Dung (phần 1)
8 DQAH0006 Quán Âm Hạnh 6- Hạnh Bao Dung (phần 2)
9 DQAH0007 Quán Âm Hạnh 7 - Vị Tha
10 DQAH0008 Quán Âm Hạnh 8- Hạnh Chân Thật (Luân Xa 1 & 2)
11 DQAH0009 Quán Âm Hạnh 9- Hạnh Chân Thật (Luân Xa 3)
12 DQAH0010 Quán Âm Hạnh 10- Hạnh Chân Thật (Luân Xa 4)
13 DQAH0011 Quán Âm Hạnh 11- Hạnh Chân Thật (Luân Xa 5)
14 DQAH0012 Quán Âm Hạnh 12 - Hạnh Hỗ Lập
15 DQAH0018 Quán Âm Hạnh: Tổng Hợp Toàn Diện
16 DPH 00001 Phổ Hiền 1 (Hạnh Nguyện 1: Lễ Kính Chư Phật)
17 DPH 00002 Phổ Hiền 2 (Hạnh Nguyện 2: Xưng Tán Như Lai)
18 DPH 00003 Phổ Hiền 3 (Hạnh Nguyện 3: Quảng Tu Cúng Dường)
19 DPH 00004 Phổ Hiền 4 (Hạnh Nguyện 4: Sám Hối Nghiệp Chướng)
20 DPH 00005 Phổ Hiền 5 (Hạnh Nguyện 5: Tùy Hỷ Công Đức)
21 DTTH0001 Thân Trung Hữu 1
22 DTTH0002 Thân Trung Hữu 2
23 DTTH0003 Thân Trung Hữu 3- Sổ Tay Vãng Sanh
24 DTTH0004 Thân Trung Hữu 4- Thói Quen Chướng Ngại Vãng Sanh
25 DPDTG001 Pháp đàm tại Gainesville (Florida) - Bộ 1
26 DPDTG002 Pháp đàm tại Gainesville (Florida) - Bộ 2
27 DCDB0001 Chú Đại Bi (lược giải) - kỳ 1
28 DCDB0002 Chú Đại Bi (lược giải) - kỳ 2
29 DCDB0003 Chú Đại Bi (lược giải) - kỳ 3
30 DCDB0004 Chú Đại Bi - 42 Thủ Nhãn Phần 1
31 DCDB0005 Chú Đại Bi - 42 Thủ Nhãn Phần 2
32 DCDB0006 Chú Đại Bi - 42 Thủ Nhãn Phần 3
33 DCDB0007 Chú Đại Bi - 42 Thủ Nhãn Phần 4
34 DCDB0008 Chú Đại Bi - 42 Thủ Nhãn Phần 5
35 DTTD0001 Tu Toàn Diện : Tu Hành và Ăn Uống
36 DTTD0002 Tu Toàn Diện : Tu Hành và Sự Khai Mở Luân Xa - Phần 1
37 DTTD0003 Tu Toàn Diện : Tu Hành và Sự Khai Mở Luân Xa - Phần 2

Giá Ủng Hộ $15 mỗi bộ DVD.